De incasso van de contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd.

Rond 31 augustus 2018 zal de eerste termijn van de contributie 2018-2019 worden geïncasseerd. De selectiebijdrage en de eventuele afkoop vrijwilligers werk worden op een nader te bepalen tijdstip geïncasseerd.

De tweede termijn van de contributie zal rond 1 oktober 2018 worden geïncasseerd.

Het Incassanten-ID van SV de Foresters is NL57ZZZ406340060000.

Nieuwe leden vanaf 1 augustus 2014 kunnen uitsluitend via automatische incasso betalen.

De contributie voor het seizoen 2017-2018 is als volgt vastgesteld:  
Heren senioren (geboren in 1998 of eerder): € 175,00
Dames Senioren (geboren in 1998 of eerder): € 175,00
Dames 35 plus: € 75,00
Jeugd O-19 t/m 0-9 (geboren vanaf 1999 t/m 2010): € 135,00
Jeugd O-7 (Mini-pupillen, geboren in 2011): € 90,00
Kabouters (geboren in 2012 of later): € 52,50
Bijdrage selectiespelers senioren: € 30,00
Bijdrage selectiespelers jeugd: € 70,00
Administratiekosten bij niet afgeven automatische incasso: € 5,00
Extra administratiekosten 1e aanmaning € 5,00
Extra administratiekosten 2en volgende aanmaning: € 5,00
Extra administratiekosten storneren of onvoldoende saldo € 2,50
Incasso kosten incassobureau 100% doorbelast  

Bovenstaande bedragen zijn conform de in de ledenvergadering van 6 juni 2016 gemaakte afspraken. De contributie is voor het laatst verhoogd per 1 juli 2016

Leden die na 1 augustus 2014 lid zijn geworden betalen altijd via automatische incasso, voor nieuwe leden zijn er geen inschrijfkosten.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.

Afkoop vrijwilligersvergoeding met goedkeuring algemene leden vergadering 6 juni 2016  
Afkoop Jeugd: € 80,00
Afkoop Senioren: € 80,00

U kunt zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak tot 15 oktober 2017. Leden of ouders moeten zich zelf aanmelden door middel van een email naar vrijwilligers@deforesters.nl

Indien u zich niet aanmeld, krijgt u automatisch een factuur voor afkoop vrijwilligerswerk. Deze afkoopvergoeding zal apart van de contributie in rekening worden gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is zo vastgesteld, dat voor de belangrijkste niet ingevulde taken betaalde krachten ingezet kunnen worden.

Boetes

(KNVB) Boetes van de speler worden inclusief administratiekosten doorbelast aan de speler.

(KNVB) Boetes voor het team worden inclusief administratiekosten doorbelast aan het team.

Overige door KNVB of overige instanties opgelegde boetes worden altijd voor 100% doorbelast aan de schuldige personen/teams.

De boetes worden apart in rekening gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen via de ledenadministratie: ledenadministratie@deforesters.nl

Voor 31 mei 2017: geen contributie verschuldigd
Voor 30 oktober 2017: helft van de contributie verschuldigd
Na 30 oktober 2017: volledige contributie verschuldigd

Aanmelden

Voor 31 december: 100% contributie verschuldigd
Na 31 december: 50% contributie verschuldigd

Voor Kabouters en pupillen jonger dan 9 jaar oud geldt er een proefperiode.

Gevolgen niet (tijdig) betalen contributie:

Iedereen vindt het heel normaal dat wij ons salaris e.d. aan het eind van de maand ontvangen. Zo vindt het Bestuur van SV de Foresters het normaal dat de leden de contributie ook op tijd betalen. De vereniging heeft ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen. De inning van de contributie is een tijdrovend karwei voor de vrijwilligers die zich hiermee bezighouden, en als de contributie bij een afgegeven machtiging niet kan worden geïncasseerd, of de toegestuurde factuur niet wordt betaald, wordt het werk alleen maar meer. Aanmaningen en incasso’s vragen extra tijd van de vrijwilligers die zich inzetten voor de inning van de contributies en per saldo levert het niets extra op.

Heeft u een incasso afgegeven en de incasso wordt niet uitgevoerd of geweigerd, dan dient u zelf alsnog tijdig deze betaling te verrichten, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Leden die de contributie op 1 oktober 2017 nog niet hebben betaald krijgen per post een eerste en eventueel ook nog een tweede en derde aanmaning met de daarbij behorende kosten.. Als op 15 november 2017 nog niet is betaald, worden de elftalbegeleiders en trainers ingelicht en worden deze leden m.i.v. 1 december 2017 geschorst tot het moment dat de contributie is voldaan.

Als de contributie niet voor 1 januari 2018 is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Dit kost de speler veel extra geld. Deze spelers kunnen uiteraard ook geen overschrijving naar een andere vereniging regelen.
(tijdelijk) problemen met betalen van de contributie?

Leden die (tijdelijk) financieel krap zitten, kunnen altijd contact opnemen met de penningmeester
(penningmeester@deforesters.nl) om een betalingsregeling te treffen.