De incasso van de contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd. Rond 3 oktober 2016 zal de eerste termijn van de contributie 2016-2017 worden geïncasseerd. De tweede termijn van de contributie zal rond 1 november 2016 worden geïncasseerd.

Het Incassanten-ID van SV de Foresters is NL57ZZZ406340060000.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend via automatische incasso betalen.

 

Benut de voordelen van automatische incasso bij De Foresters! Klik hier voor het formulier

 

De contributie voor het seizoen 2016-2017 is als volgt vastgesteld:
Heren senioren (geboren in 1997 of eerder): € 175,00
Dames Senioren (geboren in 1997 of eerder): € 175,00
Dames 35 plus: € 75,00
Jeugd O-19 t/m 0-9 (geboren vanaf 1998 t/m 2009): € 135,00
Jeugd O-7 (Mini-pupillen, geboren in 2010): € 90,00
Kabouters (geboren in 2011 of later): € 52,50
Bijdrage selectiespelers senioren: € 30,00
Bijdrage selectiespelers jeugd: € 70,00
Administratiekosten bij niet afgeven automatische incasso: € 5,00
Administratiekosten 1e aanmaning: € 5,00
Administratiekosten 2e aanmaning: € 5,00

 

Bovenstaande bedragen zijn conform de in de ledenvergadering van 6 juni 2016 gemaakte afspraken. De contributie is verhoogd per 1 juli 2016

Leden die na 1 augustus 2014 lid zijn geworden betalen altijd via automatische incasso, voor nieuwe leden zijn er geen inschrijfkosten.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.

 

Afkoop vrijwilligersvergoeding is verhoogd per 1 juli 2016
Afkoop Jeugd: € 80,00
Afkoop Senioren: € 80,00

 

U kunt zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak tot 15 oktober 2016. Leden of ouders moeten zich zelf aanmelden door middel van een email naar vrijwilligers@deforesters.nl

Indien u zich niet aanmeld, krijgt u automatisch een factuur voor afkoop vrijwilligerswerk. Deze afkoopvergoeding zal apart van de contributie in rekening worden gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is zo vastgesteld, dat voor de belangrijkste niet ingevulde taken betaalde krachten ingezet kunnen worden.

 

Boetes

(KNVB) Boetes van de speler worden inclusief administratiekosten doorbelast aan de speler.

(KNVB) Boetes voor het team worden inclusief administratiekosten doorbelast aan het team.

Overige door KNVB of overige instanties opgelegde boetes worden altijd voor 100% doorbelast aan de schuldige personen/teams.

De boetes worden apart in rekening gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

 

Opzeggen

Opzeggen kan alleen via de ledenadministratie: ledenadministratie@deforesters.nl

Voor 31 mei: geen contributie verschuldigd
Voor 30 september: helft van de contributie verschuldigd
Na 30 september: volledige contributie verschuldigd

 

Aanmelden

Voor 31 december: 100% contributie verschuldigd
Na 31 december: 50% contributie verschuldigd

Voor Kabouters en pupillen jonger dan 9 jaar oud geldt er een proefperiode.

 

Gevolgen niet (tijdig) betalen contributie:

Iedereen vindt het heel normaal dat wij ons salaris e.d. aan het eind van de maand ontvangen. Zo vindt het Bestuur van SV de Foresters het normaal dat de leden de contributie ook op tijd betalen. De vereniging heeft ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen. De inning van de contributie is een tijdrovend karwei voor de vrijwilligers die zich hiermee bezighouden, en als de contributie bij een afgegeven machtiging niet kan worden geïncasseerd, of de toegestuurde factuur niet wordt betaald, wordt het werk alleen maar meer. Aanmaningen en  incasso’s vragen extra tijd van de vrijwilligers die zich inzetten voor de inning van de contributies en per saldo levert het niets extra op.

Heeft u een incasso afgegeven en de incasso wordt niet uitgevoerd of geweigerd, dan dient u zelf alsnog tijdig deze betaling te verrichten, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Leden die de contributie op 1 november nog niet hebben betaald krijgen per post een eerste en eventueel ook nog een tweede en derde aanmaning. Als op 1 januari nog niet is betaald, worden de elftalbegeleiders en trainers ingelicht en worden deze leden m.i.v. 1 januari geschorst tot het moment dat de contributie is voldaan.

Als de contributie niet voor 1 mei is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Dit kost de speler veel extra geld. Deze spelers kunnen uiteraard ook geen overschrijving naar een andere vereniging regelen.
(tijdelijk) problemen met betalen van de contributie?

Leden die tijdelijk financieel krap zitten, kunnen contact opnemen met de Penningmeester
(penningmeester@deforesters.nl) om een betalingsregeling te treffen.