Beste Leden van SV De Foresters,

Aanstaande 28 augustus 2020 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV De Foresters. Hierin zullen we terugblikken op het afgelopen seizoen en vooruitblikken op het komende seizoen. Het afgelopen seizoen is veel gebeurd. Een door het vorige bestuur in het leven geroepen werkgroep Foresters 2.0 heeft een advies gegeven om een versimpelde organisatie neer te zetten. Dit heeft het vorige bestuur omarmd. Tegelijkertijd is vanwege een tekort aan bestuurders binnen de vereniging op 29 oktober 2019 een interim-bestuur aangesteld met als taak om de gewenste organisatie neer te zetten. De druk op en de afhankelijkheid van een beperkt aantal personen wordt in de nieuwe opzet minder groot. 

De afgelopen maanden zijn hierin al hele mooie stappen gezet. Een flink aantal enthousiaste vrijwilligers heeft zich aangemeld om de commissies vorm te geven en de eerste resultaten werpen hun vruchten af. De komende periode staat het verder bouwen aan de organisatie hoog op de agenda. Helaas zijn ook bij onze club de gevolgen van de Coronacrisis niet onopgemerkt voorbij gegaan, we zullen tijdens de ALV toelichten wat de gevolgen zijn geweest en wat de gevolgen voor volgend seizoen zijn.

We stellen iedereen graag in staat om voorafgaand aan de ALV-inzage te krijgen in de financiën. Op maandag 24 augustus zal het bestuur en de financiële commissie vanaf 20:00 in de kantine aanwezig zijn om samen met geïnteresseerden alvast in meer detail naar de financiën te kijken en eventuele vragen te beantwoorden. Vrijdag 28 augustus om 19:30 uur zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. 

Let op: we bieden deze keer onze leden aan om vragen te stellen voorafgaand aan de ALV. We kunnen ons dan beter voorbereiden op beantwoording van jullie vragen en we willen zo voorkomen dat er lange discussies ontstaan tijdens de ALV. We willen de vergadering, mede door Corona, zo kort en efficiënt als mogelijk houden. Vragen kunnen tot uiterlijk woensdag 26 augustus per email naar secretaris@deforesters.nl gestuurd worden. Ook op de inloopavond is er mogelijkheid tot het stellen van vragen die tijdens de ALV beantwoord kunnen worden.

We zien geïnteresseerden graag bij de inloopavond op 24 augustus en tijdens de ALV op vrijdag 28 augustus. Beide sessies worden gehouden in de kantine, die 30 minuten voor aanvang open is. Na afloop van de ALV organiseren we een Corona-veilige voetbalquiz, houd de website in de gaten voor alle details! 

Namens het Bestuur van SV De Foresters,
Sjoerd Stoker (voorzitter)
Remco Teerhuis (penningmeester)
Mark Lindeman (secretaris

Agenda ALV SV De Foresters

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Jaarverslag commissies en bestuur
  1. Verslag afgelopen jaar
  2. Planning aankomend jaar
  3. Nieuwe commissieleden
 4. Financiën:
  1. Verslag van de kascommissie
  2. Jaarverslag 2018-2019
  3. Begroting update 2019-2020
  4. Begroting 2020-2021
 5. Contributie
 6. Behandeling inkomende vragen
 7. Bestuur
  1. Afscheid van het vorige bestuur: Martina, Joep en Bas
  2. Ter beschikking stellen van de rollen van het bestuur – uitslag verkiezingen
  3. Aanstellen en mandaat nieuw bestuur
 8. Gevraagde besluiten
 9. Rondvraag en sluiting