Beste leden van SV De Foresters,

Aanstaande 25 maart 2020 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV De Foresters. Hierin zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het komende jaar.

Het afgelopen halfjaar is veel gebeurd. Een door het vorige bestuur in het leven geroepen werkgroep Foresters 2.0 heeft een advies gegeven om een versimpelde organisatie neer te zetten. Dit heeft het vorige bestuur omarmd. Tegelijkertijd is vanwege een tekort aan bestuurders binnen de vereniging op 29 oktober 2019 een interim bestuur aangesteld met als taak om de gewenste organisatie neer te zetten. De druk op en de afhankelijkheid van een beperkt aantal personen wordt in de nieuwe opzet minder groot. 

De afgelopen maanden zijn hierin al hele mooie stappen gezet. Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers heeft zich aangemeld om de commissies vorm te geven en de eerste resultaten werpen hun vruchten af. De komende periode staat het verder bouwen aan de organisatie hoog op de agenda. 

Het afgelopen halfjaar zijn er ook veel initiatieven binnen Heiloo opgestart waarin het verder samenwerken tussen de sportverenigingen centraal staat. Bijvoorbeeld de herijking van de Sportraad maar zeker ook het Nationaal Sportakkoord waarin het doel van goed georganiseerde sporten binnen gemeenschappen erkend en (financieel) gestimuleerd wordt. De Foresters heeft zich hier samen met de meeste sportverenigingen binnen Heiloo aan gecommitteerd en wil de komende periode hier meer aandacht aan gaan geven. 

We stellen iedereen graag in staat om voorafgaand aan de ALV inzage te krijgen in de financiën. Woensdag 18 maart zal het bestuur en de financiële commissie in de kantine vanaf 20:00 aanwezig zijn om samen met geïnteresseerden alvast in meer detail naar de financiën te kijken en eventuele vragen te beantwoorden. Woensdag 25 maart om 20:00 uur zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Voorafgaand aan de ALV vragen we ieder lid om middels een digitale stem duidelijk te maken of het huidige interim bestuur verder kan als volwaardig bestuur of dat de wens is dat er algemene verkiezingen gehouden moeten worden. De uitslag zal tijdens de ALV bekend gemaakt worden.

We zien geïnteresseerden graag bij de inloopavond op 18 maart en tijdens de ALV op woensdag 25 maart. Beide avonden om 20:00 uur in de Kantine. Inloop vanaf 19:30 uur.

Namens het Bestuur van SV De Foresters,
Sjoerd Stoker (voorzitter)
Remco Teerhuis (penningmeester)
Mark Lindeman (secretaris)