ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAGAVOND 29 NOVEMBER 2018

Het bestuur van SV De Foresters nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden in de kantine op:

Donderdag 29 november om 20.00 uur 

De kantine is open om 19.45 uur, thee en koffie staan klaar.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Behandeling/goedkeuring notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Vooruitblik 2018/2019 door voorzitter Bas Michielsen
 5. Toelichting jaarverslag 2017/2018 door diverse leden bestuur (en kascommissie)
 6. Contributieverhoging
  – dekking kosten veld 2
  – wegvallen btw-voordeel
  – dalend aantal leden
 7. Verhogen vrijwilligersvergoeding
  – meer activiteiten worden uitbesteed
  – vrijwilligersvergoeding wordt van 2019/20120 vooraf geïncasseerd en aan het einde van het jaar na invullingvrijwilligerstaken terugbetaald
 8. Aftreden bestuursleden:
  – Penningmeester: Harm Jan Stegink treed af per 1 februari 2019 en stelt zich niet meer verkiesbaar
  – Commissie Sponsoring, PR en evenementen: Arnt Blei, treed af per 15 juni stelt zich niet meer verkiesbaar
 9. Rondvraag
 10. Sluiting door voorzitter

Graag tot dan!