Contributie – de Foresters 2018-2019

De incasso van de contributie wordt in 2 gelijke delen geïncasseerd. Dit jaar is de incasso een half jaar later dan gebruikelijk vanaf 2019/2020 is dit eind juli en eind augustus 2019.

Begin januari 2019 zal de eerste termijn van de contributie 2018-2019 worden geïncasseerd, de 2de termijn van de contributie 2018-2019 zal begin februari worden geïncasseerd.

Het Incassanten ID van de Foresters is : NL57ZZZ406340060000.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend via automatische incasso betalen.

De contributie voor het seizoen 2018-2019 is als volgt vastgesteld:
Heren senioren (geboren in 1999 of eerder): € 195,00
Dames Senioren (geboren in 1999 of eerder): € 195,00
Dames 35 plus: € 85,00
Jeugd O-19 t/m 0-9 (geboren vanaf 2001 t/m 2012): € 155,00
Jeugd O-7 (Mini-pupillen, geboren in 2012): € 105,00
Kabouters (geboren in 2013 of later): € 62,50
Bijdrage selectiespelers senioren: € 30,00
Bijdrage selectiespelers jeugd: € 70,00
Administratiekosten bij niet afgeven automatische incasso: € 7,50
Extra administratiekosten 1e aanmaning € 5,00
Extra administratiekosten 2en volgende aanmaning: € 5,00
Extra administratiekosten storneren of onvoldoende saldo € 2,50
Incasso kosten incassobureau 100% doorbelast

dit is conform de ledenvergadering van 30 november 2018 deze zijn verhoogd per 1 juli 2018

Nieuwe  leden na 1 augustus 2014 betalen altijd via automatische incasso, voor nieuwe leden zijn er geen inschrijfkosten.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.

De contributie is per 1 juli 2018 verhoogd met als reden:

  • Extra jaarlijkse huurkosten nieuwe kunstgrasveld
  • De gestegen kosten voor algemeen beheer en onderhoud
  • Wijzigingen aanpassing BTW sportvrijstelling

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.

Afkoop Jeugd: € 100,00
Afkoop Senioren: € 100,00

U kunt zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak tot 1 oktober 2018. Leden of ouders moeten zich zelf aanmelden, indien u zich niet aanmeld krijgt u automatisch een factuur voor afkoopvrijwilligerswerk. Deze afkoop vergoeding zal apart los van de contributie in rekening worden gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is zo vastgesteld, dat voor de het niet doen van vrijwilligerswerk, er andere betaalde krachten ingezet moeten worden voor deze taak.

Boetes

(KNVB) Boetes van de speler worden inclusief administratiekosten doorbelast aan de speler.

(KNVB) Boetes voor het team worden inclusief administratiekosten doorbelast aan het team.

Overige door KNVB of overige instanties opgelegde boetes worden altijd voor 100% doorbelast aan de schuldige personen/teams.

De boetes worden apart in rekening gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen via de ledenadministratie: ledenadministratie@deforesters.nl

Voor 31 mei: geen contributie verschuldigd
Voor 30 september: helft van de contributie verschuldigd
Na 30 september: volledige contributie verschuldigd

Aanmelden

Voor 31 december: 100% contributie verschuldigd
Na 31 december: 50% contributie verschuldigd

Voor kabouters, minpupillen en F pupillen geldt er een proefperiode.

Gevolgen niet (tijdig) betalen contributie:

Iedereen vindt het heel normaal dat wij ons salaris e.d. aan het eind van de maand ontvangen. Zo vindt het Bestuur van SV de Foresters het normaal dat de leden de contributie ook op tijd betalen. De vereniging heeft ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen. De inning van de contributie is een tijdrovend karwei voor de vrijwilligers die zich hiermee bezighouden, en als de contributie bij een afgegeven machtiging niet kan worden geïncasseerd, of de toegestuurde factuur niet wordt betaald, wordt het werk alleen maar meer. Aanmaningen en incasso’s vragen extra tijd van de vrijwilligers die zich inzetten voor de inning van de contributies en per saldo levert het niets extra op.

Heeft u een incasso afgegeven en de incasso wordt niet uitgevoerd of geweigerd, dan dient u zelf alsnog tijdig deze betaling te verrichten, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Leden die de contributie op 1 februari 2019 nog niet hebben betaald krijgen per post een eerste en eventueel ook nog een tweede en derde aanmaning met de daarbij behorende kosten.. Als op 15 maart 2019 nog niet is betaald, worden de elftalbegeleiders en trainers ingelicht en worden deze leden m.i.v. 1 april 2019 geschorst tot het moment dat de contributie is voldaan.

Als de contributie niet voor 1 mei 2019 is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Dit kost de speler veel extra geld. Deze spelers kunnen uiteraard ook geen overschrijving naar een andere vereniging regelen.

(tijdelijk) problemen met betalen van de contributie?

Leden die (tijdelijk) financieel krap zitten, kunnen altijd contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@deforesters.nl) om een betalingsregeling te treffen.