Contributie – de Foresters

Contributie – seizoen 2023/2024

De contributie en vrijwilligerstoeslag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De incasso wordt uitgevoerd door ClubCollect. Voor komend seizoen hebben wij een verhoging van de contributie doorgevoerd. Dit in verband met de fors gestegen inflatie en energiekosten. Ook hebben wij een wijziging doorgevoerd voor de senioren selectieteams (Heren 1 en O23-1). De contributie voor het seizoen 2021/2022 is als volgt.

Senioren – selectie (Heren 1 en O23-1)

Naast de contributie geldt een selectiebijdrage. Dit wordt per lid geïncasseerd. De incasso wordt uitgevoerd door ClubCollect.

 • Contributie € 315,00 per lid
 • Selectiebijdrage € 75,00 per lid

Senioren – recreatief en dames

De contributie wordt vanaf seizoen 2021/2022 per team geïncasseerd. Hiermee is voldaan aan een wens die leefde bij veel senioren. Een vast bedrag per team zoals hieronder vermeld. Hoe meer leden, hoe lager de contributie per lid. Uiteraard moeten alle leden wel als lid worden aangemeld. Per team is een contactpersoon benoemd. Deze persoon int de contributie binnen het team en draagt af aan de club. De afdracht gaat via ClubCollect en kan in 4 termijnen worden betaald. Uitzondering op deze teamcontributie zijn Heren 1 en O23-1.

 • Contributie: € 3.500,00 per team

Junioren

De contributie wordt per lid geïncasseerd. Voor selectieteams geldt naast de contributie een selectiebijdrage van € 75,00 per lid. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek via ClubCollect.

Contributie:

 • O18: € 215,00
 • O17: € 215,00
 • O16: € 215,00
 • O15: € 215,00
 • O14: € 215,00
 • O13: € 190,00
 • O12: € 190,00
 • O11: € 190,00
 • O10: € 150,00
 • O9: € 150,00
 • O8: € 110,00
 • O7: € 110,00
 • Kabouters € 55,00

Selectiebijdrage:

 • Per lid: € 75,00

Geen spelende leden en/of trainingsleden

Sommige leden kiezen er al dan niet bewust voor om geen wedstrijden te spelen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek via ClubCollect.

 • Junioren: € 75,00 per lid
 • Senioren: € 75,00 per lid
 • Dames 50+: € 90,00 per lid
 • Heren 35+: € 75,00 per lid

Selectiebijdrage
Met deze bijdrage worden de extra kosten die selectieteams met zich meebrengen voor een deel gecompenseerd. Deze extra kosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten.

· Selectieteams hebben duurdere trainers dan de recreanten.
· Selectieteams worden doorgaans op wedstrijddagen gecoacht door de trainers. De recreanten niet.
· Selectieteams krijgen ongeveer 40 weken training in plaats van 30 voor de recreanten.

Tegemoetkoming senioren in verband met Corona seizoen 2020/2021
Alle seniorenteams die, in tegenstelling tot de jongere leden, niet hebben kunnen doortrainen en/of voetballen krijgen als tegemoetkoming van de club een eenmalig tegoed van € 250,00 per team, te besteden in onze sportkantine. Teams kunnen er ook voor kiezen dit bedrag vrijwillig te doneren aan De Foresters. Deze teams krijgen een vermelding op het ‘Super Egels’ bord in onze kantine.

Vrijwilligerstoeslag
De hoogte van de vrijwilligerstoeslag (voorheen “vrijwilligersvergoeding”) is € 100,00. U hoeft dit niet te betalen als u uw punten als vrijwilliger haalt. Zie hierover meer op deze pagina.

U dient voor 1 oktober van het lopende seizoen op te geven of u vrijwilligerswerk gaat doen of dat u de vrijwilligerstoeslag gaat betalen. U kunt dit doorgeven via de Voetbal.nl app of door een mail te sturen naar vrijwilligers@deforesters.nl. De afrekening van de vrijwilligerstoeslag vindt gelijk plaats met de facturatie van de contributie.

De hoogte van de vrijwilligerstoeslag is zo vastgesteld, dat met deze opbrengsten betaalde krachten kunnen worden ingezet om de openstaande taken uit te voeren.

 • Gezinnen met twee of meer leden

Hiervoor geldt dat elk gezinslid vanaf 18 jaar vrijwilligerstaken moet vervullen of vrijwilligerstoeslag moet betalen. Voor gezinsleden jonger dan 18 jaar geldt dat maximaal voor 1 lid jonger dan 18 jaar vrijwilligerstaken moeten worden verricht of vrijwilligerstoeslag moet worden betaald.

Administratiekosten

 • De administratiekosten voor opzeggen van lidmaatschap na 31 mei bedragen € 20,-
 • De administratiekosten bij betaling in termijnen bedragen € 1,- per termijn
 • De administratiekosten per aanmaning bedragen € 5,-
 • De administratiekosten bij stornering of onvoldoende saldo bedragen € 5,-

Boetes

 • Boetes al dan niet opgelegd door de KNVB aan een lid, worden inclusief administratiekosten doorbelast aan dit lid.
 • Boetes al dan niet opgelegd door de KNVB aan een team, worden inclusief administratiekosten doorbelast aan het team.
 • Overige door KNVB of overige instanties opgelegde boetes worden altijd voor 100% doorbelast aan de schuldige leden en/of teams.
 • De boetes worden apart in rekening gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Aanmelden voor en opzeggen van lidmaatschap
Aanmeldingen en opzeggingen zijn uitsluitend geldig als ze zijn gedaan aan de ledenadministratie door middel van een e-mail aan: ledenadministratie@deforesters.nl. Hierbij is het volgende bepaald over het al dan niet verschuldigd zijn van contributie of administratiekosten.

Aanmelden

 • voor 31 december: volledige contributie verschuldigd
 • na 31 december: de helft van de contributie verschuldigd

Opzeggen

 • voor 31 mei: geen contributie verschuldigd
 • voor 30 september: administratiekosten verschuldigd
 • na 30 september: volledige contributie verschuldigd

Incassokosten
De kosten voor het incasseren van contributie, vrijwilligerstoeslag en/of administratiekosten
door een incassobureau worden volledig doorbelast.