Welkom bij De Foresters!

De Foresters

Bij De Foresters staat spelplezier voorop. Ongeacht je talent krijg je bij De Foresters de mogelijkheid je te ontwikkelen. We hebben gewoon gezellige senioren-vriendenteams, gemotiveerde topklasse-amateurs, onnavolgbare Powergirls, Super-Egels die doorstomen naar profclubs als AZ en Ajax. Van Kabouters tot Walking Football én alles daartussenin.
Kom dus dit weekend eens kijken, of probeer snel drie vrijblijvende proeftrainingen. Of word direct lid!

Goed om te weten

Aannamebeleid vrijwilligers

Voordat je vrijwilliger/medewerker wordt bij De Foresters

Als sportvereniging willen we, voordat je vrijwilliger of medewerker bij ons wordt, een goed beeld van je hebben.

We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

In de praktijk blijkt dat je een pleger van ongewenst gedrag of seksueel misbruik niet herkent aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken bij een vereniging. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom neemt SV De Foresters de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:

✓  De vrijwilliger wordt je bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van SV De Foresters. Je moet tekenen voor de naleving hiervan.

✓  Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.

✓  Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.

✓  Begeleiders en trainers van SV De Foresters teams zijn of worden lid van de KNVB. Op het moment dat de KNVB overgaat tot de invoering een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) dan kan SV De Foresters ervoor kiezen de vrijwilliger een VOT te laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB en is hij daarvan op de hoogte.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is geen plek binnen de SV De Foresters.

Protocol voor het vrijwilligersbeleid 

1. Inleiding

Net als bij vele andere verenigingen is het bij Sportvereniging De Foresters altijd weer een grote uitdaging om alle werkzaamheden verricht te krijgen. Dit heeft als gevolg dat de vele taken en activiteiten niet meer uitgevoerd dreigen te kunnen worden of dat er teveel druk komt te staan op de huidige vrijwilligers. Vrijwilligers zijn essentieel voor het functioneren van de vereniging. Denk eens in: geen bakkie meer in de pauze, want er zijn simpelweg niet genoeg kantinemedewerkers. Zo zijn er nog vele andere taken! Denk aan het verzorgen van het materiaal, coördinatoren, het trainen en/of (bege)leiden van een team, scheidsrechters, wedstrijdcoördinatoren, ontvangstdienst, onderhoudsmensen, maar ook het organiseren van verschillende zaken zoals de penaltybokaal, de pupil van de week, toernooien, enzovoort. Er is altijd wel iets dat bij u past.

Door het hanteren van de vrijwilligerstoeslag wordt verwacht dat er een prikkel uitgaat naar de leden om een vrijwilligerstaak op te pakken. Doordat we een sluitend administratiesysteem hanteren, zorgen we er bovendien voor dat iedereen zijn bijdrage levert, of dat nu in natura of in geld gebeurt, wel zo eerlijk!

Het aanmelden voor een vrijwilligerstaak of afkoop dient jaarlijks te gebeuren via de Voetbal.nl app. Zie hiervoor de handleiding Handleiding Vrijwilligerstaken bij De Foresters”.

Mocht u vragen hebben over het vrijwilligersbeleid dan kunt u deze stellen via de mail: vrijwilligers@deforesters.nl.

2. Uitgangspunten

Ieder spelend lid of ouder/verzorger is verplicht om ongeveer 12 uur vrijwilligerswerk te verrichten. Bij roosterdiensten komt dit neer op 3 diensten.

Indien een lid of ouder ervoor kiest om geen vrijwilligerswerk voor Sportvereniging De Foresters te doen dan betaalt diegene bovenop de contributie een vrijwilligersvergoeding. De vergoedingen komen terecht in een vrijwilligersfonds, waaruit huur van personeel betaald wordt.

Voor jeugdleden t/m 17 jaar, behorend tot één gezin en wonend op één adres behoeft slechts 1x vrijwilligerswerk gedaan te worden of de vergoeding te worden betaald.

Voor alle overige leden van 18 jaar en ouder en óók behorende tot hetzelfde gezin dient ook per lid vrijwilligerswerk te worden gedaan of de vergoeding te worden betaald.

Ouders/verzorgers van de A-junioren kunnen de vrijwilligerstaakplicht, ook laten vervullen door hun zoon/dochter die als A-junior voetbalt. Stuur dan even een email naar vrijwilligers@deforesters.nl, dan zorgen we ervoor dat de registratie wordt aangepast.

3. Vrijstelling

Leden die als niet-spelend lid geregistreerd staan (hier vallen ook de kabouters onder) en ook geen voetballend lid in zijn/haar huishouden (zelfde adres) hebben, hoeven zich niet te registeren voor vrijwilligerswerk of voor de vergoeding.

4. Vrijwilligerstaken vs Teamtaken en Jeugdtaken

Sommige taken zijn zo vanzelfsprekend en worden prima binnen de teams opgepakt, dat we niet van apart vrijwilligerswerk spreken. Verwacht wordt dat deze taken binnen het team gedeeld en opgepakt worden door alle ouders/verzorgers of spelers onafhankelijk van de op zich genomen vrijwilligerstaak of vergoeding.

Hieronder valt onder andere het vervoeren van spelers naar uitwedstrijden, het vlaggen bij wedstrijden, het wassen van de teamkleding, het uitzetten van het veld, neerzetten van de doelen, maar ook de extra taken die nodig zijn bij evenementen zoals kantinedienst en schoonmaken, zaaldienst, begeleiden van het team bij jeugdkamp.

Ook voor een aantal jeugd”taken” geldt dat deze niet onder de vrijwilligerstaakplicht vallen. Voor de ontwikkeling van de spelers vindt Sportvereniging De Foresters het belangrijk dat spelers vanaf de D-pupillen, een aantal taken op zich nemen. Het betreft dan voornamelijk het geven van training (hier staat een kleine vergoeding tegenover) en het fluiten van wedstrijden bij jongere jeugdteams. Daarnaast kan er ook bij toernooien of andere evenementen gevraagd worden een taak op te pakken. Een voorbeeld hiervan is het begeleiden van een team bij het hotdog toernooi.

5. Hoogte van de vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding bedraagt voor Jeugd en Senioren € 100,00 per seizoen.

Indien een lid tijdens het seizoen tot de conclusie komt dat hij of zij niet de verplichte uren aan vrijwilligerswerk kan verrichten of niet komt opdagen bij vrijwilligerswerk dan zal de penningmeester de vrijwilligersvergoeding naar rato (uitgaande van 12 punten) factureren.

6. Opgave

Leden dienen voor 1 oktober van het lopende seizoen op te geven of zij vrijwilligerswerk gaan doen of dat ze de vrijwilligersvergoeding betalen. De opgave dient te gebeuren via de Voetbal.nl app of door een mail te sturen naar vrijwilligers@deforesters.nl. Aan het begin van het seizoen worden de beschikbare taken zichtbaar gemaakt in de app.

In de app kunnen voorkeurstaken worden opgegeven. Voorkeuren van het vorige seizoen blijven zichtbaar. Aan de hand van de aangevinkte taken, wordt u benaderd door de taakbeheerder voor een verdeling van de taken. De beschikbare roosterdiensten worden in de app beschikbaar gemaakt om op in te schrijven.

De verantwoordelijkheid voor het vervullen van het verplichte aantal punten, ligt bij het lid/ouder/verzorger zelf. Het is belangrijk dat u de Voetbal.nl app juist geïnstalleerd heeft en dat bekend is wat voor taak u wil doen en/of u zich inschrijft op beschikbare roostertaken. De punten die nog open staan aan het einde van het seizoen worden verrekend!

Indien u problemen ondervind bij het gebruik van de app, wordt er van u verwacht dat u dit meldt door een email te sturen naar vrijwilligers@deforesters.nl.

Het kan voorkomen dat er gedurende het seizoen wijzigingen optreden ten opzichte van de registratie, bijvoorbeeld omdat er aangegeven was dat er afgekocht wordt, maar er toch een taak is opgepakt of andersom. Er wordt van u verwacht dat ook dit via de Voetbal.nl app of mail gemeld wordt. Dan kan de registratie aangepast worden. Dit voorkomt weer een hoop communicatie achteraf. Eventuele verrekening met de vrijwilligersvergoeding volgt dan uiteraard.

Zie voor de handleiding: Handleiding Vrijwilligerstaken bij De Foresters”.

7. Roosterdiensten

De roosterdiensten kunnen middels de Voetbal.nl app zelf ingepland worden. U kunt zich inschrijven op een datum/tijd. Ruilen en wisselen kan ook hierin geregeld. Zie hiervoor de handleiding Handleiding Vrijwilligerstaken bij De Foresters”.

In de app kunt u altijd zien wanneer uw roosterdienst gepland staat. U ontvangt hiervan ook een remindermail.

8. Rekening en verantwoording

Op de algemene ledenvergadering van Sportvereniging De Foresters, waar het jaarverslag wordt gepresenteerd, zal de penningmeester verslag doen van de baten en lasten van het vrijwilligersfonds. Het vrijwilligersfonds maakt deel uit van de begroting van Sportvereniging De Foresters. De ontvangen gelden worden besteed aan taken  waarvoor geen, of onvoldoende, vrijwilligers beschikbaar zijn..

9. Onvoorzien

De statuten en het huishoudelijk reglement van Sportvereniging De Foresters zijn van toepassing en daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur van Sportvereniging De Foresters.

10. Tot slot

Er bestaat een groot misverstand over het doen van vrijwilligerswerk bij De Foresters, namelijk dat dit alleen mogelijk is door het draaien van een kantinedienst of het schoonmaken van de kleedkamers.

Maar zoals in de inleiding al genoemd, is er veel meer te doen. Denk aan het verzorgen van het materiaal, coördinator zijn, het trainen en/of (bege)leiden van een team, scheidsrechters worden, wedstrijdcoördinator zijn, ontvangstdienst draaien, onderhoudsdienst, maar ook het organiseren van verschillende zaken zoals de penaltybokaal, de pupil van de week, toernooien, enzovoort.

Het leukst is natuurlijk om iets te doen waar u goed in bent en waar u misschien ervaring mee hebt vanuit werk of hobby. Het gaat dan makkelijker en met meer plezier.

Want dat staat voorop, met plezier samen bouwen aan een nog mooiere vereniging!

Foresters tenue
Het Foresters-tenue bestaat uit een wit shirt (verstrekt door de club), rode broek en rode sokken van het merk Hummel. Shirt en sokken zijn voorzien van het Egel-logo en er kunnen ook broekjes met het logo aangeschaft worden.

Trainingspakken
Draag het team trainingspakken bij KNVB wedstrijden en toernooien, dan moeten deze pakken van Hummel zijn.
Selectieteams hebben deze pakken uitgereikt gekregen en zijn verplicht deze te dragen tijdens KNVB-wedstrijden en toernooien.
Als niet-selectieteams trainingspakken via een sponsor willen regelen, inclusief sponsorbedrukking is dit uiteraard mogelijk. Er zijn afspraken gemaakt om trainingspakken van het merk Hummel met korting te kunnen verkrijgen.

Inloopshirts
Inloopshirts die ook als officieel wedstrijdshirt worden gebruikt, moeten van Hummel zijn. Als teams deze inloopshirts via een sponsor willen regelen, inclusief sponsorbedrukking, is dit uiteraard mogelijk. Gezien de sponsorbelangen is spelen in deze shirts alleen toegestaan als het niet anders kan.

Overige kleding
Alle overige kleding (regenjassen, sweaters etc) mag vrij worden aangeschaft en gedragen tijdens trainingen.

Vragen over gebruik kleding en sponsoring
Vragen over het gebruik van voetbalkleding kun je stellen aan de coördinator van je leeftijdsgroep. Wil je voetbalkleding (laten) sponsoren, neem dan contact op met de Sponsorcommissie via sponsoring@deforesters.nl.

Zonder ballen, shirts en speelvelden is voetbal onmogelijk. De vereniging is trots op haar accommodatie en probeert met het verstrekken van shirts aan alle teams om de club en spelers er zo goed mogelijk uit te laten zien.
Deze spullen zijn van ons allemaal en we zijn daarom ook allemaal verantwoordelijk voor de kwaliteit en het behoud hiervan.

Shirts
Aan het begin van het seizoen krijgt ieder team een tas met shirts. Aan het einde van het seizoen moeten deze ook weer worden ingeleverd. Selectieteams krijgen ook traingingspakken. De leider/coach krijgt bericht van de vereniging over het afhalen en inleveren van de shirts/pakken. Bij de uitgifte ondertekent de coach/leider een ontvangstformulier, waarop staat aangegeven welk team het betreft en hoeveel shirts/pakken er in de tas zitten.
Bij het afhalen van de tas wordt er aan de leider gevraagd een verklaring met incasso machtiging te ondertekenen. Van deze machtiging wordt alleen gebruik gemaakt als er zaken bij terugkomst van de tas missen of beschadigd zijn. Het bedrag dat nodig is voor vervanging of herstel van spullen wordt van de rekening afgeschreven. Dat gaat uiteraard gepaard met een berichtje aan de leider. De Foresters is hiertoe overgegaan, om de verantwoordelijkheid voor onze spullen nadrukkelijk bij het team te beleggen. Zorg er voor dat jij dit binnen het team deelt.
LET OP! Was bedrukte shirts binnenstebuiten, zonder wasverzachter en doe ze niet in de droger!

Schade
Mocht er tijdens het seizoen een shirt/pak kwijt of beschadigd raken, neem dan contact op met materiaal@deforesters.nl. Neem dan meteen contact op en wacht niet tot aan het eind van seizoen. Vaak kan een shirt/pak nog gerepareerd worden. Niet gerepareerde schade verergert vaak, waardoor het shirt/pak onbruikbaar raakt. Voor een kwijt geraakt shirt/pak worden kosten in rekening gebracht bij het team!

Reserveshirts
Het komt voor dat de tegenstander in een shirt met dezelfde kleurstelling speelt en dat, volgens de regels van de KNVB, Foresters in een andere kleur moet spelen. Speciaal hiervoor heeft Foresters een aantal reservesets klaarliggen.
Deze zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat.
Speelt jouw team uit en is het nodig om reserveshirts mee te nemen, neem dan contact op met Cor Zwart: 06-24546089.

Ballen
Elke leider/coach krijgt bij het uitreiken van de shirts één wedstrijdbal (alleen voor de wedstrijden). Voor het intrappen kunnen op de wedstrijddag een paar ballen uit de ballenkarren worden meegenomen, mits deze dan ook direct dezelfde dag worden teruggebracht. Wees zorgvuldig met de inspeelballen! Het niet terugbrengen dupeert een volgend team.
Voor de trainingen zijn de ballenkarren beschikbaar voor de trainers. Deze ballenkarren worden door alle trainers gezamenlijk gebruikt. In elke ballencontainer zitten 20 ballen. Zorg dat je bij aanvang van jouw training controleert dat jij van de voorgaande trainer (indien van toepassing) een volle container overgedragen krijgt!
Als een bal kwijtraakt, wordt een bedrag van € 30,00 in rekening gebracht bij het team. De ballenkarren hebben wij helaas moeten voorzien van een slot, omdat er in het verleden veel ballen zijn zoekgeraakt. De sleutels van de ballenkarren worden aan het begin van elk seizoen uitgereikt aan de trainers en moeten aan het einde van het seizoen worden ingeleverd.

Aan ouders die trainingen verzorgen, wordt een sleutel van het ballenhok uitgegeven. Voor deze sleutel moet een borg van € 25,00 worden betaald. Deze sleutel moet aan het einde van het seizoen weer worden ingeleverd, waarna de borg wordt terugbetaald.
Een sleutel is te verkrijgen met een mailtje naar materiaal@deforesters.nl.
Wij hopen door deze afspraken langer met onze spullen te kunnen doen en dat bij elk hergebruik iedereen goede materialen heeft.

Trainersjas
Elke trainer/leider krijgt tegen betaling van borg een Foresters-jas ter beschikking. Hiermee ben je als trainer herkenbaar. Wees er zuinig op en benader tijdig de materialencommissie mocht er iets mis zijn met de jas.

Bij het leiden of coachen van een sportteam komt heel wat kijken. In dit coachboekje staan handige basistips voor het omgaan met spelers, de communicatie met ouders, het positief coachen en het gebruik en beheer van shirts en ballen.
Sportiviteit en voetballen met plezier en ambitie is het motto van De Foresters. De tips uit dit boekje helpen daarbij.

Plezier in sport het allerbelangrijkste
Plezier in sport is superbelangrijk voor een kind. Als coach kun je op een positieve manier dit plezier en de creativiteit beïnvloeden. Sport is bovendien een sociale activiteit die niet ophoudt bij het toegangshek van onze club.

 • Het gedrag van de coach beïnvloedt het zelfbeeld van de jonge sporter
 • Voor sommige kinderen kan de coach – in een periode van hun leven – soms belangrijker zijn dan de ouders!

Soms zien kinderen hun coach zelfs als vervanger van hun ouder

Positief coachen
Door positief coachen, schep je een omgeving waar (jonge) sporters plezier hebben in sporten en zin hebben om beter te worden. Het stimuleren van zelfvertrouwen, respectvol met elkaar omgaan persoonlijke doelen formuleren en het goede voorbeeld geven helpen daarbij. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen van topcoaches wijzen dat uit dat door positief coachen spelers zich prettiger voelen en beter presteren en langer blijven sporten.

Wisselbeleid en speeltijd
Geef spelers/speelsters allemaal evenveel speeltijd. Eventuele uitzonderingen: alleen bij niet of weinig trainen zonder goede reden, of bij weinig tot geen inzet. Wees wel voorzichtig met deze beoordeling, je moet dit goed uit kunnen leggen. ‘Kwaliteit’ of ‘persoonlijkheid’ mogen nooit de reden zijn om een kind minder speeltijd te geven.

Aanvoerder
Het aanvoerderschap hoort bij het voetbal. De aanvoerder is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor een aantal taken, zoals het kiezen van de kant, de scheidsrechter vooraf een hand geven en het dragen van de aanvoerdersband. Voor kinderen is aanvoerder zijn vaak een hele eer. Het is dan ook goed het aanvoerderschap te laten rouleren en niet altijd dezelfde persoon deze rol te geven.

Betrek ouders bij het team
Als leider van een team heb je niet alleen met de spelers, maar zeker ook met de (groot)ouders te maken. Zij willen ook graag dat het goed gaat met hun kind en het team waarin in het speelt. Betrek ze daarom bij het team en leg uit hoe je als coach met het team gaat werken. Wat helpt is om aan het begin van het seizoen een bijeenkomst te organiseren voor ouders en spelers. Verder deel je tijdens het seizoen informatie (bijvoorbeeld informatie over evenementen en vacatures) met de ouders, meestal via email of What’s App. De coördinatoren geven aan wanneer het delen van een bepaald bericht gewenst is.

Vertel wat je doet
Wat leren de kinderen op de training.
Hoe gaat het met de wedstrijden, posities en wisselbeleid.
En wat is jouw stijl; jouw wijze van het benaderen van spelers.

Maak praktische afspraken ‘buiten de lijnen’
Neem deze met de ouders door: wedstrijd en training, voor- en nabespreking, te laat komen en afmelden, uit en thuis spelen, vervoer, douchen, kleding.

Communiceer over omgangsregels ‘binnen en buiten de lijnen’
Leg uit wanneer en hoe je beloont en bestraft. Niet afmelden of niet trainen zonder opgave van redenen kan bijvoorbeeld reden zijn om volgende keer wissel staan.

Betrek ouders bij randzaken
Dit versterkt de relatie tussen jou, ouders en spelers. Leg uit wat ouders kunnen doen. Maak meteen duidelijke afspraken. Rijden naar uitwedstrijden (rijschema), kantinedienst, voetbalkleding wassen, drinken halen in de rust, de waterzak beheren, een verslag van de wedstrijd maken voor de website, foto’s of filmpjes maken, scheidsrechter zijn etc.

Gewenst gedrag langs de lijn
Leg uit welk gedrag je van ouders verlangt. We zijn blij met ouders die hun kind stimuleren om naar training en wedstrijd te gaan, regelmatig de wedstrijden bijwonen om hun kind en het team te motiveren en positief en plezierig aan te moedigen. Helpen leren om te gaan met winst en verlies hoort daar ook bij.

Ongewenst gedrag langs de lijn
Leg duidelijk uit wat niet gewenst is en waarom niet:
• Bemoeien met de opstelling (de coach is hiervoor verantwoordelijk)
• Mee coachen of instructies geven (kinderen weten niet naar wie ze moeten luisteren)
• Het veld oplopen om een veter te strikken (verstoort de wedstrijd)
• Eigen kind belonen door bijvoorbeeld geld te beloven als hij een doelpunt maakt (verkeerde motivatie)
• Eigen kind straffen of belachelijk maken als het een fout maakt (maakt een kind onzeker)

Als afspraken niet genoeg zijn
Geef ouders aandacht. Maak een praatje, zo voelen ze zich betrokken bij de club. Gebruik die gesprekjes als thermometer om in te schatten waarom een speler mogelijk iets minder presteert of niet lekker in zijn of haar vel zit. Wanneer er problemen zijn, kun je altijd terecht bij de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep.

Wat als het escaleert?
Spreek een ouder die buiten zijn boekje gaat slechts kort aan tijdens de wedstrijd. Er staan andere ouders bij en jij bent druk met de wedstrijd. Geef een korte reactie of vraag na de wedstrijd even verder te spreken.

Ouders van de tegenpartij
Die zijn de verantwoordelijkheid van de coach van de tegenpartij. Vraag hem zo nodig op te treden.
Bovenstaande afspraken zijn bedoeld om de verwachtingen over en weer af te stemmen en op die manier irritatie langs de lijn te voorkomen. Het voordeel van het maken van afspraken is dat je elkaar er op aan kunt spreken. Met elkaar maken we er namelijk een feest van en gaan de kinderen iedere wedstrijd met een glimlach het veld op en af.

Stereotypen

 • ‘superouder’, is tevreden en altijd bereid om mee te helpen;
 • ‘overactieve ouder’, is te veel betrokken, beïnvloedt spelers en scheidsrechter;
 • ‘voetbalouder’, heeft zelf gevoetbald, bemoeit zich met de coaching;
 • ‘prestatie-ouder’, wil dat zijn kind de beste is;
 • ‘asociale ouder’ leeft zich niet in andermans kinderen in;
 • ‘passieve ouder’ corrigeert het eigen kind niet;
 • ‘afwezige ouder’ komt nooit kijken.

Geef kinderen hun spel terug!
Bekijk het campagnefilmpje van SIRE.

Tips en weetjes voor de coach

Teamfoto
Maak aan het begin van de competitie een leuke teamfoto, in origineel tenue, en plaats de foto op de teampagina van de Foresters-website. Je kunt deze foto bijvoorbeeld ook gebruiken voor je WhatsApp groep. Iedere coach ontvangt een inlogcode voor de teampagina op onze site.

Communicatie
Maak met de ouders een groepsapp en een mailbestand aan voor snelle en goede communicatie van team gerelateerde zaken. Maar gebruik dit niet wanneer er gevoelige zaken spelen! Verkeerde interpretaties vanuit de mail of app leiden gemakkelijk tot conflicten. Het is beter om dan persoonlijk of telefonisch contact te leggen.

Facebook/Instapagina
Als team is het leuk om een facebookpagina aan te maken. Dit is leuk voor de ouders, maar ook voor opa’s, oma’s, overige familie en vrienden. Maak een ouder daar beheerder van. Zo krijg je enthousiaste ouders.

Rijbeurtschema
Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat er voldoende auto’s aanwezig zijn om de kinderen veilig te vervoeren. Maak vooraf een schema waardoor iedereen ongeveer evenveel aan de beurt komt. Daarnaast is het ook vooral leuk en gezellig met meerdere ouders het team te ondersteunen.

Tenue
De shirts worden door De Foresters per team aangeboden. De shirts blijven het langst mooi door ze apart van overige kleding te wassen. Maak een schema en laat de ‘wastas’ in het team rouleren.
LET OP! Was bedrukte shirts binnenstebuiten, zonder wasverzachter en doe ze niet in de droger!

Trainen
In principe trainen alle teams bij De Foresters twee keer. Eén keer wordt door de vereniging verzorgd, de tweede keer door de ouders. Het trainingsschema staat op de Foresters site. Vraag ouders wie de tweede training voor zijn of haar rekening wil nemen. De club verzorgt trainerscursussen voor ouders en beginnende trainers, waarbij oefeningen worden meegegeven en tips worden uitgewisseld hoe een training goed op te bouwen en de spelers en speelsters actief te houden.

Grensrechter/scheidsrechter
Grensrechter: vanaf de O13-pupillen, wanneer de teams op een heel veld gaan spelen, is een grensrechter nodig. Vraag ouders of ze dit willen verzorgen. De spelregels zijn niet moeilijk, dus iedereen kan het.
Scheidsrechter: soms komt het voor dat er geen scheidsrechter vanuit de club aanwezig is. Dit zie je uiterlijk vrijdag op de website. Eventueel kan een ouder dit op zich nemen.

Verzamelen en nazitten
Het is belangrijk dat de kinderen binding krijgen met elkaar en met de club. Wat daarbij helpt is het volgende:
Thuiswedstrijden: voor aanvang van de wedstrijd verzamelen we in de kantine en van daaruit gaan de spelers gezamenlijk naar de kleedkamer.
Uitwedstrijden: verzamel ruim op tijd op een afgesproken vaste plaats (de achterzijde van het complex is vaker rustig qua auto’s).
Na de wedstrijd is het leuk om met ouders en kinderen gezellig in de kantine na te praten over de wedstrijd en wat met elkaar te drinken. Dit versterkt de teamgeest.

Wedstrijdverslagen
Elk team kan zijn wedstrijdverslagen/belevenissen plaatsen via Mijnclub.nu. De inloggegevens worden door de club verstrekt aan de leider. Ook hier kan een ouder verantwoordelijk voor worden gemaakt. Lukt dit niet, dan kan deze taak ook per wedstrijd rouleren onder alle ouders.

Kampioenswedstrijden
Bij kampioenswedstrijden mag er een verslag gemaild worden naar pr@deforesters.nl. Dit samen met een ‘landscape’ foto als .jpg bijlage. Dit wordt dan op de Foresters-site geplaatst en naar de Uitkijkpost gestuurd. Bij het behalen van de titel najaar- en/of voorjaarskampioen krijgt het kampioensteam patat met limonade. Geef dit even op tijd door aan de kantine bij de kantinebeheerder Ilona Bruin via het emailadres: kantine@deforesters.nl

Teamuitje
Organiseer één of twee keer per seizoen een teamuitje (met ouders erbij), zoals bijv. Sinterklaas vieren met het team, zwemmen, bowlen, naar het strand, BBQ etc. Ook dit draagt bij aan het opbouwen van een goede band met je voetbalvrienden en -vriendinnen.

Toernooien
De coördinatoren informeren jullie over toernooien waarop je je kunt inschrijven. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven daarvan. De meeste toernooien vinden plaats aan het einde van het seizoen.
In de winterstop houden wij een Hotdog-toernooi in onze sporthal. De verschillende teams worden per leeftijdscategorie gemengd en spelen een aantal wedstrijden.
Aan het eind van het seizoen is er het Foresters-jeugdkamp voor de O13 en jonger. Dit is een super evenement waar de kinderen jaren later nog met veel plezier op terug kijken. Een absoluut hoogtepunt van het voetbaljaar!

Penaltybokaal
Iedere speler strijdt tijdens het seizoen met zijn of haar team mee om de felbegeerde penaltybokaal. De leider/coach ontvangt via de mail bericht wanneer het team aan de beurt is om op zondag mee te doen aan de voorronde. De winnaars per leeftijdscategorie strijden aan het eind van het jaar om de wisselbeker.

Roep voor of bij aanvang van het seizoen alle spelers en ouders bij elkaar om bovenstaande te bespreken!

In dit artikel lees je meer over de beschikbaarheid van clubscheidsrechters en hoe je zelf scheidsrechter kunt worden. Assistent scheidsrechters (vlaggers) dienen altijd door de teammanager geregeld te worden. Heb je vragen? Stuur een email naar scheidsrechters@deforesters.nl. 

Wil je scheidsrechter worden? Mail dan naar vrijwilligers@deforesters.nl. Ouders en leden die structureel (ingepland en begeleid door de scheidsrechtercoördinator) het minimum aantal wedstrijden fluiten mogen dit inzetten als vrijwilligerstaak. Dit geldt niet voor ouders en leden die af en toe fluiten en voor leden/jeugd die als spelbegeleiders optreden voor Onder 12 jaar en jonger. 

 Spelbegeleider bij Pupillen en Junioren t/m Onder 12
De pupillen en junioren van Onder 12 en jonger spelen nog niet op een heel veld. Deze wedstrijden worden niet door een scheidsrechter gefloten, maar begeleid door een spelbegeleider.  De teammanager dient  zelf een spelbegeleider te regelen, bijvoorbeeld een ouder, broer, of zus van een speler/speelster. Indien er iemand is die graag dit soort wedstrijden structureel wil begeleiden, dan zorgt de scheidsrechterscoördinator ervoor dat deze bij de eerste wedstrijden begeleiding krijgt van een clubscheidsrechter. Het begeleiden van dit soort wedstrijden is relatief eenvoudig en kan een mooie opstap zijn naar het fluiten van wedstrijden in de categorie Onder 13 en ouder.   

Scheidsrechter bij Onder 13 t/m Onder 19
De vereniging probeert voor zoveel mogelijk wedstrijden een clubscheidsrechter te regelen. Indien dit niet mogelijk is, dient de teammanager zelf een scheidsrechter te regelen, bijvoorbeeld een ouder, broer of zus van een speler/speelster. De club adviseert de teammanager om altijd een scheidsrechter achter de hand te hebben. Indien een clubscheidsrechter aan een wedstrijd is toegewezen, dan staat dit uiterlijk op de donderdagavond voor de wedstrijd in de Voetbal.nl app. Indien er iemand is die graag dit soort wedstrijden structureel wil fluiten, dan zorgt de scheidsrechterscoördinator ervoor dat deze bij de eerste wedstrijden begeleiding krijgt van een clubscheidsrechter. 

Scheidsrechter bij Senioren
Seniorenteams in de B categorie dienen zelf voor een scheidsrechter te zorgen. Spelers die scheidsrechter zijn bij een seniorenteam van De Foresters hebben het recht om dit als vrijwilligerstaak te zien. Zowel spelers die het hele seizoen wedstrijden fluiten, als spelers die dit eenmalig doen kunnen dit melden aan vrijwilligerscoördinatie: vrijwilligers@deforesters.nl. Per gefloten wedstrijd worden twee vrijwilligerspunten verdiend. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de speler zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken na de wedstrijd melding maakt van de vervulde taak door een email te sturen en de betreffende datum en wedstrijd te noemen.

Maximaal vier keer per seizoen mogen de teams die in de B categorie spelen een scheidsrechter huren. Hierbij is het een vereiste om eerst toestemming te vragen aan de scheidsrechterscoördinator: scheidsrechters@deforesters.nl. Indien er groen licht is, kan de teammanager een scheidsrechter regelen via www.scheidshuren.nl en de rekening naar de penningmeester sturen: penningmeester@deforesters.nl.

Meer informatie op onze scheidsrechterspagina

Privacy

SV de Foresters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV de Foresters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SV de Foresters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden, leveranciers, relaties en vrijwilligers.

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door SV de Foresters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over lidmaatschap, sponsorovereenkomst, wedstrijd-, competitie-, vrijwilligerszaken en/of andere verenigingsactiviteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap, vrijwilligersrelatie en/of arbeidsrelatie;
 • Contracten met leveranciers;
 • Sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV de Foresters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer (t.b.v. incasso).

Uw persoonsgegevens worden door SV de Foresters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en/of vrijwilligers-/arbeidsrelatie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Gedurende de duur van het lidmaatschap en maximaal 5 jaar na beëindiging hiervan.

Tijdelijke verwerking van aanvullende persoonlijke gegevens

Ten behoeve van de organisatie van evenementen kan SV De Foresters nog de extra persoonsgegevens van u vragen:

 • Dieetgegevens of andere eetgewoonten;
 • Medicijngebruik of informatie betreffende allergieën;
 • Slaapproblemen, zoals bijvoorbeeld heimwee.

In afwijking van de overige persoonsgegevens, worden deze gegevens na afloop van het evenement direct verwijderd uit onze administratie.Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door SV de Foresters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV de Foresters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door SV de Foresters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door SV de Foresters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV de Foresters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door SV de Foresters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door SV de Foresters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV de Foresters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door SV de Foresters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de verenigingsadministratie;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SV de Foresters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SV de Foresters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Voor al uw vragen hierover en het verkrijgen van inzicht, kunt u contact opnemen via privacy@deforesters.nl

Cameratoezicht

Bij SV De Foresters is cameratoezicht. Daarvoor is een separaat Protocol Cameratoezicht opgesteld. Dit protocol maakt onderdeel uit van deze Privacyverklaring. Als bepalingen in deze Privacyverklaring afwijken van de bepalingen in het Protocol, dan gelden de bepalingen in het Protocol.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via beheer@deforesters.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
SV De Foresters
Vennewatersweg 23
1852 PT  Heiloo
privacy@deforesters.nl

Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is om het sportcomplex en de bijbehorende voorzieningen beter te beveiligen met inachtneming van de regels voor privacy. Meer specifiek is de verwachting dat het cameratoezicht bijdraagt aan het: 

 1. bevorderen van het veiligheidsgevoel van mensen die het complex bezoeken 
 2. beschermen van eigendommen 
 3. voorkomen van vandalisme of ongewenst gedrag 
 4. voorkomen van (ernstige) vervuiling 
 5. bevorderen van de opsporing en vervolging in geval van incidenten

Artikel 2 Begripsbepaling

‘Camerasysteem’: Het geheel van camera’s, monitoren of beeldschermen, opnameapparatuur, verbindingsapparatuur, bekabeling, kabelgoten en bevestigingen.

‘Beeldinformatie’: De door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden. Beeldinformatie is onderdeel van het begrip persoonsregistratie in de zin van de wet.

‘Operationeel beheer’: De dagelijkse operationele eindverantwoordelijkheid over de bediening, het dagelijks gebruik van het camerasysteem.

‘Technisch beheer’: De zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem en de opslagmedia. Dit omvat zowel het fysieke camerasysteem met alle hardwarecomponenten als ook het beheer van het bijbehorende software tool ten behoeve van toewijzing bevoegdheden voor het live volgen beeldmateriaal via lokale beeldschermen, via apps op tablets en/of smartphones.

‘Incident’: Een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om optreden of aanvullend handelen.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden

1. Verantwoordelijkheid
Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de voetbalvereniging SV De Foresters. Het bestuur: – Wijst rol operationeel en technisch beheer toe. – Geeft goedkeuring voor toewijzing kijkrechten beeldmateriaal via softwarepakket – Geeft goedkeuring voor eventuele wijzigingen aan het systeem en/of componenten in het systeem

2. Operationeel beheer
De operationeel beheerder van het camerasysteem is de aangewezen persoon in de rol van locatiebeheerder voetbalvereniging SV De Foresters. De operationeel beheerder verricht, indien nodig, alle handelingen die nodig zijn om het dagelijks gebruik van het systeem te borgen.

3. Technisch beheer
Het technisch beheer van het camerasysteem geschiedt eveneens door de ICT-commissie van SV De Foresters. De commissie draagt vanuit de rol technisch beheer zorg voor: – Noodzakelijk periodiek onderhoud. – Herstel van het systeem en kan hiertoe, indien nodig, de installateur of de leverancier inschakelen. – Toewijzing rechten/bevoegdheden gebruikers van het systeem met als doel het mogelijk maken van opvolgen beelden.

4. Bekijken van beelden
Via specifieke software en/of apps op tablets en/of smartphone kunnen beelden live op afstand worden gevolgd, mits daartoe bevoegd gemaakt door de technisch beheerder van het systeem. Ook deze functie is in de basis preventief van aard. Operationeel beheerder draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident moet worden veiliggesteld. In laatstgenoemd geval zal altijd het bestuur op de hoogte worden gesteld. In geval van een incident worden beelden altijd bekeken door minimaal twee personen. Dit zijn de operationeel beheerder samen met minimaal een van de bestuursleden van SV De Foresters.

5. Procedures
Ingeval van een incident kan afhankelijk van de zwaarte van het geconstateerde feit worden gekozen voor: – het aanspreken van de persoon die het incident veroorzaakt. Aanspreken gebeurt bij voorkeur door twee personen zijnde vrijwilligers SV De Foresters en/of bestuursleden – op basis van de geconstateerde feiten worden beelden ter beschikking gesteld aan politie, justitie, ambulance, brandweer of vertegenwoordiger gemeente Heiloo. Overdragen van beeldmateriaal gebeurt alleen met toestemming van het bestuur.

Artikel 4 Beschrijving van het camerasysteem

1. Het systeem
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van digitale camera’s. Hiermee worden opnames gemaakt op verschillende plaatsen in en rondom het gebouw en aangrenzende voetbalvelden.

2. Video observatie mogelijkheid
De opnames zijn alleen toegankelijk voor personen die beschikken bevoegdheid tot de bestanden. De sleutels maken deel uit van een sleutelplan dat beheerd wordt door de locatiebeheerder vv IJsselmeervogels.

3. Beeldmateriaal opslaan en overschrijven
Beelden worden in lijn met de wettelijke bepalingen wet “Bescherming Persoonsgegevens” en de beschreven vrijstellingen in Art. 38 van het Vrijstellingsbesluit opgeslagen en overschreven. De recorders overschrijven de geregistreerde beeldmaterialen na maximaal 14 dagen (2 weken). Hierbij is er sprake van onafgebroken registratie door alle camera’s.

Artikel 5 Bediening van het camerasysteem

1. Bevoegdheden
Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het live bekijken van beelden zijn: – politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe); – officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe); – de technisch beheerder; – de operationeel beheerder; derden (bijvoorbeeld leverancier van de apparatuur), indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de (technisch) beheerder.

2. Bedienen van apparatuur
Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op DVD of een andere wijze van datatransport;

3. Politie & justitie
Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden ‘live’ bekijken en/of het camerasysteem bedienen, legitimeren zich vooraf ten overstaan van de operationeel beheerder. Na ontvangst en beoordeling van een verzoek tot bekijken van beelden kunnen deze functionarissen daadwerkelijk beelden bekijken in het bijzijn van de operationeel beheerder en een bestuurslid SV De Foresters.

Artikel 6 Integriteit, privacy en rechten van het geregistreerde beeldmateriaal

1. Gebruik persoonsregistratie
De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht.

2. Kenbaar maken cameratoezicht
Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes en/of stickers bij de toegangsdeuren en op andere centrale plaatsen in en rondom het gebouw. De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

3. Bewaartermijn beeldinformatie
De beeldinformatie wordt standaard maximaal twee weken bewaard. In geval van een incident wordt hierna de informatie alsnog gewist. Camerabeelden die worden gebruikt in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie of als er schade verhaald moet worden, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De termijn van twee weken is dan niet van toepassing.

4. Toegang tot camerasysteem
Onbevoegden hebben geen toegang tot het camerasysteem.

5. Beveiliging
Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door gebruik te maken van logincodes en wachtwoorden.

6. Integriteit
De onder 5.1 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.

Artikel 7 Uitgifte van beeldinformatie

1. Verstrekking beeldinformatie
Beeldinformatie wordt verstrekt op vordering van de politie of de officier van justitie.

2. Beeldinformatiedrager
De beeldinformatie wordt als bestand(en) op een informatiedrager of andere digitale wijze verstrekt.

3. Merken & registratie van beeldinformatie
De informatiedrager waarop beeldinformatie wordt opgeslagen wordt gemerkt en geregistreerd door de technisch beheerder.

4. Tekenen voor ontvangst
De politiefunctionaris dan wel de officier van justitie overlegt een invorderingsdocument en tekent voor ontvangst en voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie.

Artikel 8 Inzagerecht beeldinformatie van derden

1. Restricties
Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van derden.

2. Recht van inzage
Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldinformatie waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Beeldinformatie kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van SV De Foresters, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van de beeldinformatie is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op de beeldinformatie voorkomen ter bescherming van hun privacy.

3. Verzoek van inzage van een advocaat
Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van een verdachte cliënt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie.

4. Vaststelling identiteit
De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de operationeel beheerder waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.

5. Beslissing tot inzage
De operationeel beheerder beslist na weging van de belangen binnen vijf werkdagen op de aanvraag. 6. Inzage verklaring Personen die inzage in beeldinformatie krijgen, tekenen een inzageverklaring. Artikel 9 Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens vv IJsselmeervogels heeft op basis van het vrijstellingsbesluit (Vrijstelling 36 – Artikel 38 Vrijstellingsbesluit) geen melding gemaakt bij het CBP van bovenstaande verwerking van persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen

Artikel 10 Informatieverstrekking

Dit protocol is schriftelijk op te vragen via de secretaris van het bestuur en/of digitaal in te zien via de website van SV De Foresters.

Artikel 11 Klachten

1. Procedure
Klachten over de toepassing van het camerasysteem, over het gedrag van de bij het cameratoezicht betrokken functionarissen, met uitzondering van politie- en justitiefunctionarissen of klachten over het weigeren van inzage van beeldinformatie, worden schriftelijk binnen zes weken ingediend bij de secretaris van het bestuur van SV De Foresters wanneer het gaat over het privacy-aspect of over bejegeningsklachten.

2. Regeling
Behandeling van een klacht gebeurt door het bestuur als onderdeel van de maandelijkse bestuursvergadering. Indien de zwaarte van de klacht dit noodzakelijk maakt kan het bestuur een tijdelijke maatregel nemen die van kracht is tot aan de eerstvolgende bestuursvergadering.

Veiligheid

Het bestuur bespreekt regelmatig de laatste ontwikkelingen en adviezen. We volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van de KNVB en NOC*NSF.

Op deze pagina vind je protocollen en op de site geplaatste berichten over Corona.

Corona-updatepagina

Overzicht protocollen KNVB

Protocol verantwoord sporten

Coronavirus en sport: veelgestelde vragen

Handreiking toeschouwers bij wedstrijden

Protocol arbitrage

Beleid Ongewenst Gedrag SV De Foresters

SV De Foresters wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden.  Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) en of kinderen van de kinderopvang organisatie te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC NSF gestimuleerd.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat SV De Foresters alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

Aanvragen VOG

De aanvraag gaat met behulp van eHerkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt de aanvraag volledig vergoed. Jij hoeft ook geen kosten voor te schieten.

De vrijwilligersadministratie verwerkt elke seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres. Namens SV De Foresters nodigt deze jou dan uit om de VOG aan te vragen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.

Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Belangrijk: Na ontvangst van de VOG

Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar secretaris@deforesters.nl Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in je eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze gegevens op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt!

Geldigheid VOG

De geldigheid van een VOG is gesteld op 3 jaar. Bij SV De Foresters zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

Heb je al een VOG?

Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor SV De Foresters ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?

Het is simpel: SV De Foresters zal hier strikt mee omgaan. Iedere vrijwilliger/medewerker bij SV De Foresters die voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij SV De Foresters per direct.

Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon van SV De Foresters .

Gedragscode en aannamebeleid

Er zijn eveneens gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:

 • de vrijwilliger/medewerker kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels
 • de vrijwilliger/medewerker zich conformeert aan deze regels.

Naast de gedrags- en omgangsregels is er een aannamebeleid vrijwilligers opgesteld.

Meer weten?

Is het een en ander niet duidelijk en/of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar secretraris@deforesters.nl.

Namens het bestuur van SV De Foresters,

Omgangsregels SV De Foresters

 1. Ik accepteer er respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft;
 3. Ik val de ander niet lastig;
 4. Ik berokken de ander geen schade;
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 7. Ik negeer de ander niet;
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 11. Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur

Gedragsregels SV De Foresters voor vrijwilligers en medewerkers

Het overtreden van deze gedragsregels kan leiden tot een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties vanuit de KNVB.

 1. De vrijwilliger/medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger/medewerker dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 4. De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger/medewerker en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 6. De vrijwilliger/medewerker mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken, dat de sporter en/of de vrijwilliger/medewerker deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
 7. De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 8. De vrijwilliger/medewerker zal tijdens de trainingen, wedstrijden en reizen met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of behandelruimte.
 9. De vrijwilliger/medewerker heeft de plicht –voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 10. De vrijwilliger/medewerker zal de sporter geeft of accepteert geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen, of die buiten verhouding zijn.
 11. Als de vrijwilliger/medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de Vertrouwens Contact Persoon van SV De Foresters.
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels die (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger/medewerker in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met de door het bestuur aangewezen Vertrouwens Contact Persoon.

Procedure klachten Ongewenst Gedrag

Ofwel, Wat te doen als het mis gaat?

Ofschoon er bij SV De Foresters het nodige aan gedaan wordt ongewenst gedrag te voorkomen, kan het natuurlijk voorkomen.

SV De Foresters tolereert geen ongewenst gedrag! Bij gebleken ongewenst gedrag zal onherroepelijk royement van de vereniging plaatsvinden!! Indien nodig, zal altijd melding bij Politie gedaan worden.

Als er onverhoopt toch iemand slachtoffer is van ongewenst gedrag of jij weet dat iemand ongewenst gedrag vertoond heeft, dan is het zaak hier zeer serieus mee om te gaan; dat is in het belang van de gedupeerde, alsmede in dat van de overtreder.

Wat te doen?

Al naar gelang de aard van de klacht, kan de melder met de “beschuldigde” in gesprek gaan. Geef aan wat jij vindt en bespreek met elkaar hoe dit te voorkomen.

Als dit gewenst is, kan een leider of een coördinator optreden als bemiddelaar.

Komen jullie er niet uit, of is de klacht te ingrijpend?

Meld jezelf met jouw bevindingen bij onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP).

Sonja Voskuil (huisarts), tel.nr. 06-21 20 46 42 email: svoskuil@kpnmail.nl

Deze VCP is niet direct aan onze vereniging gebonden en dus onafhankelijk. De VCP is het eerste aanspreekpunt en is bekend met welke stappen moeten worden ondernomen. Hij/zij zal jou bijstaan en adviseren over wat te doen.

Wat gebeurt er daarna?

De VCP zal in overleg met de aanmelder en afhankelijk van de aard van de klacht:

 • de klacht binnen het bestuur kenbaar maken en vragen om maatregelen. Binnen het bestuur worden twee probleem “eigenaren” aangewezen. De klacht kan anoniem bij het bestuur binnenkomen op wens van de betrokkenen.

De probleemeigenaren zullen het probleem opnemen en de nodige maatregelen nemen. Dit kan per direct als de (veiligheid) situatie daar om vraagt.

 • De VCP kan de klacht melden bij de Politie en de melder begeleiden in het verdere proces. Het verenigingsbestuur wordt geïnformeerd en zal ook hier haar maatregelen preventief kunnen/moeten nemen.

Organisatie

Adres
De Foresters
Vennewatersweg 23
1852 PT  Heiloo

Correspondentie
SV De Foresters
Postbus 272
1850 AG Heiloo

Hoofdbestuur (Interim)
Voorzitter Hugo den Hartog voorzitter@deforesters.nl
Secretaris Dennis Oostindie secretaris@deforesters.nl
Penningmeester Remco Teerhuis penningmeester@deforesters.nl
Facturen facturen@deforesters.nl
Voetbalzaken
Secretaris en toernooien voetbalzaken@deforesters.nl 
Contacten trainers en HJO voetbalzaken@deforesters.nl
Senioren voetbalzaken@deforesters.nl
Jeugd Onderbouw voetbalzaken@deforesters.nl
Meiden en Dames voetbalzaken@deforesters.nl
Overig incl veldindeling en KNVB voetbalzaken@deforesters.nl
Technisch Hart:
HJO Meiden en Dames Rik Stiegelis hjo@deforesters.nl
HJO Bovenbouw Jeugd Voetbalzaken voetbalzaken@deforesters.nl
HJO Onderbouw en Coaching hjo@deforesters.nl
Carrousel training woensdag hjo@deforesters.nl
Coördinatoren:
Coördinator senioren
Coördinator JO19 O19coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO17/16 O17coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO15 O15coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO14 O14coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO13 O13coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO12 O12cordinator@deforesters.nl
Coördinator JO11 O11coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO10 O10coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO09 O9coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO08 O8coordinator@deforesters.nl
Coördinator JO07 O7coordinator@deforesters.nl
Coördinator Kabouters kabouters@deforesters.nl
Leden en Vrijwilligers administratie
Ledenadministratie Silvia Reinders ledenadministratie@deforesters.nl
Vrijwilligerscoördinator vrijwilligers@deforesters.nl

Tip van de zijlijn