Veiligheid

De Foresters wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC NSF gestimuleerd.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat SV De Foresters alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Hiernaast vind je alle protocollen die De Foresters heeft opgesteld inzake Veiligheid.

De Foresters wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC NSF gestimuleerd.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat SV De Foresters alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Hieronder vind je alle protocollen die De Foresters heeft opgesteld inzake Veiligheid.

Protocollen Veiligheid

Beleid Ongewenst Gedrag SV De Foresters

SV De Foresters wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden.  Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) en of kinderen van de kinderopvang organisatie te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC NSF gestimuleerd.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat SV De Foresters alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

Aanvragen VOG

De aanvraag gaat met behulp van eHerkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt de aanvraag volledig vergoed. Jij hoeft ook geen kosten voor te schieten.

De vrijwilligersadministratie verwerkt elke seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres. Namens SV De Foresters nodigt deze jou dan uit om de VOG aan te vragen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.

Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Belangrijk: Na ontvangst van de VOG

Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar secretaris@deforesters.nl Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in je eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze gegevens op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt!

Geldigheid VOG

De geldigheid van een VOG is gesteld op 3 jaar. Bij SV De Foresters zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

Heb je al een VOG?

Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor SV De Foresters ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?

Het is simpel: SV De Foresters zal hier strikt mee omgaan. Iedere vrijwilliger/medewerker bij SV De Foresters die voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij SV De Foresters per direct.

Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon van SV De Foresters .

Gedragscode en aannamebeleid

Er zijn eveneens gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:

 • de vrijwilliger/medewerker kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels
 • de vrijwilliger/medewerker zich conformeert aan deze regels.

Naast de gedrags- en omgangsregels is er een aannamebeleid vrijwilligers opgesteld.

Meer weten?

Is het een en ander niet duidelijk en/of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar secretraris@deforesters.nl.

Namens het bestuur van SV De Foresters,

Omgangsregels SV De Foresters

 1. Ik accepteer er respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft;
 3. Ik val de ander niet lastig;
 4. Ik berokken de ander geen schade;
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 7. Ik negeer de ander niet;
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 11. Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur

Gedragsregels SV De Foresters voor vrijwilligers en medewerkers

Het overtreden van deze gedragsregels kan leiden tot een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties vanuit de KNVB.

 1. De vrijwilliger/medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger/medewerker dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 4. De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger/medewerker en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 6. De vrijwilliger/medewerker mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken, dat de sporter en/of de vrijwilliger/medewerker deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
 7. De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 8. De vrijwilliger/medewerker zal tijdens de trainingen, wedstrijden en reizen met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of behandelruimte.
 9. De vrijwilliger/medewerker heeft de plicht –voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 10. De vrijwilliger/medewerker zal de sporter geeft of accepteert geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen, of die buiten verhouding zijn.
 11. Als de vrijwilliger/medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de Vertrouwens Contact Persoon van SV De Foresters.
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels die (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger/medewerker in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met de door het bestuur aangewezen Vertrouwens Contact Persoon.

Procedure klachten Ongewenst Gedrag

Ofwel, Wat te doen als het mis gaat?

Ofschoon er bij SV De Foresters het nodige aan gedaan wordt ongewenst gedrag te voorkomen, kan het natuurlijk voorkomen.

SV De Foresters tolereert geen ongewenst gedrag! Bij gebleken ongewenst gedrag zal onherroepelijk royement van de vereniging plaatsvinden!! Indien nodig, zal altijd melding bij Politie gedaan worden.

Als er onverhoopt toch iemand slachtoffer is van ongewenst gedrag of jij weet dat iemand ongewenst gedrag vertoond heeft, dan is het zaak hier zeer serieus mee om te gaan; dat is in het belang van de gedupeerde, alsmede in dat van de overtreder.

Wat te doen?

Al naar gelang de aard van de klacht, kan de melder met de “beschuldigde” in gesprek gaan. Geef aan wat jij vindt en bespreek met elkaar hoe dit te voorkomen.

Als dit gewenst is, kan een leider of een coördinator optreden als bemiddelaar.

Komen jullie er niet uit, of is de klacht te ingrijpend?

Meld jezelf met jouw bevindingen bij onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP).

Sonja Voskuil (huisarts), tel.nr. 06-21 20 46 42 email: svoskuil@kpnmail.nl

Deze VCP is niet direct aan onze vereniging gebonden en dus onafhankelijk. De VCP is het eerste aanspreekpunt en is bekend met welke stappen moeten worden ondernomen. Hij/zij zal jou bijstaan en adviseren over wat te doen.

Wat gebeurt er daarna?

De VCP zal in overleg met de aanmelder en afhankelijk van de aard van de klacht:

 • de klacht binnen het bestuur kenbaar maken en vragen om maatregelen. Binnen het bestuur worden twee probleem “eigenaren” aangewezen. De klacht kan anoniem bij het bestuur binnenkomen op wens van de betrokkenen.

De probleemeigenaren zullen het probleem opnemen en de nodige maatregelen nemen. Dit kan per direct als de (veiligheid) situatie daar om vraagt.

 • De VCP kan de klacht melden bij de Politie en de melder begeleiden in het verdere proces. Het verenigingsbestuur wordt geïnformeerd en zal ook hier haar maatregelen preventief kunnen/moeten nemen.

Aannamebeleid vrijwilligers

Voordat je vrijwilliger/medewerker wordt bij De Foresters

Als sportvereniging willen we, voordat je vrijwilliger of medewerker bij ons wordt, een goed beeld van je hebben.

We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

In de praktijk blijkt dat je een pleger van ongewenst gedrag of seksueel misbruik niet herkent aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken bij een vereniging. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom neemt SV De Foresters de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:

✓  De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van SV De Foresters. Je moet tekenen voor de naleving hiervan.

✓  Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.

✓  Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.

✓  Begeleiders en trainers van SV De Foresters teams zijn of worden lid van de KNVB. Op het moment dat de KNVB overgaat tot de invoering een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) dan kan SV De Foresters ervoor kiezen de vrijwilliger een VOT te laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB en is hij daarvan op de hoogte.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is geen plek binnen de SV De Foresters.

Privacy

SV de Foresters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV De Foresters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hiernaast vind je alle protocollen die De Foresters heeft opgesteld inzake Privacy.

SV de Foresters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV De Foresters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Hieronder vind je alle protocollen die De Foresters heeft opgesteld inzake Privacy.

Protocollen Privacy

SV de Foresters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV de Foresters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SV de Foresters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden, leveranciers, relaties en vrijwilligers.

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door SV de Foresters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over lidmaatschap, sponsorovereenkomst, wedstrijd-, competitie-, vrijwilligerszaken en/of andere verenigingsactiviteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap, vrijwilligersrelatie en/of arbeidsrelatie;
 • Contracten met leveranciers;
 • Sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV de Foresters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer (t.b.v. incasso).

Uw persoonsgegevens worden door SV de Foresters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en/of vrijwilligers-/arbeidsrelatie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Gedurende de duur van het lidmaatschap en maximaal 5 jaar na beëindiging hiervan.

Tijdelijke verwerking van aanvullende persoonlijke gegevens

Ten behoeve van de organisatie van evenementen kan SV De Foresters nog de extra persoonsgegevens van u vragen:

 • Dieetgegevens of andere eetgewoonten;
 • Medicijngebruik of informatie betreffende allergieën;
 • Slaapproblemen, zoals bijvoorbeeld heimwee.

In afwijking van de overige persoonsgegevens, worden deze gegevens na afloop van het evenement direct verwijderd uit onze administratie.Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door SV de Foresters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV de Foresters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door SV de Foresters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door SV de Foresters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV de Foresters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door SV de Foresters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door SV de Foresters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV de Foresters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door SV de Foresters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de verenigingsadministratie;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SV de Foresters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SV de Foresters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Voor al uw vragen hierover en het verkrijgen van inzicht, kunt u contact opnemen via privacy@deforesters.nl

Cameratoezicht

Bij SV De Foresters is cameratoezicht. Daarvoor is een separaat Protocol Cameratoezicht opgesteld. Dit protocol maakt onderdeel uit van deze Privacyverklaring. Als bepalingen in deze Privacyverklaring afwijken van de bepalingen in het Protocol, dan gelden de bepalingen in het Protocol.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via beheer@deforesters.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
SV De Foresters
Vennewatersweg 23
1852 PT  Heiloo
privacy@deforesters.nl

Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is om het sportcomplex en de bijbehorende voorzieningen beter te beveiligen met inachtneming van de regels voor privacy. Meer specifiek is de verwachting dat het cameratoezicht bijdraagt aan het: 

 1. bevorderen van het veiligheidsgevoel van mensen die het complex bezoeken 
 2. beschermen van eigendommen 
 3. voorkomen van vandalisme of ongewenst gedrag 
 4. voorkomen van (ernstige) vervuiling 
 5. bevorderen van de opsporing en vervolging in geval van incidenten

Artikel 2 Begripsbepaling

‘Camerasysteem’: Het geheel van camera’s, monitoren of beeldschermen, opnameapparatuur, verbindingsapparatuur, bekabeling, kabelgoten en bevestigingen.

‘Beeldinformatie’: De door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden. Beeldinformatie is onderdeel van het begrip persoonsregistratie in de zin van de wet.

‘Operationeel beheer’: De dagelijkse operationele eindverantwoordelijkheid over de bediening, het dagelijks gebruik van het camerasysteem.

‘Technisch beheer’: De zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem en de opslagmedia. Dit omvat zowel het fysieke camerasysteem met alle hardwarecomponenten als ook het beheer van het bijbehorende software tool ten behoeve van toewijzing bevoegdheden voor het live volgen beeldmateriaal via lokale beeldschermen, via apps op tablets en/of smartphones.

‘Incident’: Een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om optreden of aanvullend handelen.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden

1. Verantwoordelijkheid
Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de voetbalvereniging SV De Foresters. Het bestuur: – Wijst rol operationeel en technisch beheer toe. – Geeft goedkeuring voor toewijzing kijkrechten beeldmateriaal via softwarepakket – Geeft goedkeuring voor eventuele wijzigingen aan het systeem en/of componenten in het systeem

2. Operationeel beheer
De operationeel beheerder van het camerasysteem is de aangewezen persoon in de rol van locatiebeheerder voetbalvereniging SV De Foresters. De operationeel beheerder verricht, indien nodig, alle handelingen die nodig zijn om het dagelijks gebruik van het systeem te borgen.

3. Technisch beheer
Het technisch beheer van het camerasysteem geschiedt eveneens door de ICT-commissie van SV De Foresters. De commissie draagt vanuit de rol technisch beheer zorg voor: – Noodzakelijk periodiek onderhoud. – Herstel van het systeem en kan hiertoe, indien nodig, de installateur of de leverancier inschakelen. – Toewijzing rechten/bevoegdheden gebruikers van het systeem met als doel het mogelijk maken van opvolgen beelden.

4. Bekijken van beelden
Via specifieke software en/of apps op tablets en/of smartphone kunnen beelden live op afstand worden gevolgd, mits daartoe bevoegd gemaakt door de technisch beheerder van het systeem. Ook deze functie is in de basis preventief van aard. Operationeel beheerder draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident moet worden veiliggesteld. In laatstgenoemd geval zal altijd het bestuur op de hoogte worden gesteld. In geval van een incident worden beelden altijd bekeken door minimaal twee personen. Dit zijn de operationeel beheerder samen met minimaal een van de bestuursleden van SV De Foresters.

5. Procedures
Ingeval van een incident kan afhankelijk van de zwaarte van het geconstateerde feit worden gekozen voor: – het aanspreken van de persoon die het incident veroorzaakt. Aanspreken gebeurt bij voorkeur door twee personen zijnde vrijwilligers SV De Foresters en/of bestuursleden – op basis van de geconstateerde feiten worden beelden ter beschikking gesteld aan politie, justitie, ambulance, brandweer of vertegenwoordiger gemeente Heiloo. Overdragen van beeldmateriaal gebeurt alleen met toestemming van het bestuur.

Artikel 4 Beschrijving van het camerasysteem

1. Het systeem
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van digitale camera’s. Hiermee worden opnames gemaakt op verschillende plaatsen in en rondom het gebouw en aangrenzende voetbalvelden.

2. Video observatie mogelijkheid
De opnames zijn alleen toegankelijk voor personen die beschikken bevoegdheid tot de bestanden. De sleutels maken deel uit van een sleutelplan dat beheerd wordt door de locatiebeheerder vv IJsselmeervogels.

3. Beeldmateriaal opslaan en overschrijven
Beelden worden in lijn met de wettelijke bepalingen wet “Bescherming Persoonsgegevens” en de beschreven vrijstellingen in Art. 38 van het Vrijstellingsbesluit opgeslagen en overschreven. De recorders overschrijven de geregistreerde beeldmaterialen na maximaal 14 dagen (2 weken). Hierbij is er sprake van onafgebroken registratie door alle camera’s.

Artikel 5 Bediening van het camerasysteem

1. Bevoegdheden
Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het live bekijken van beelden zijn: – politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe); – officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe); – de technisch beheerder; – de operationeel beheerder; derden (bijvoorbeeld leverancier van de apparatuur), indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de (technisch) beheerder.

2. Bedienen van apparatuur
Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op DVD of een andere wijze van datatransport;

3. Politie & justitie
Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden ‘live’ bekijken en/of het camerasysteem bedienen, legitimeren zich vooraf ten overstaan van de operationeel beheerder. Na ontvangst en beoordeling van een verzoek tot bekijken van beelden kunnen deze functionarissen daadwerkelijk beelden bekijken in het bijzijn van de operationeel beheerder en een bestuurslid SV De Foresters.

Artikel 6 Integriteit, privacy en rechten van het geregistreerde beeldmateriaal

1. Gebruik persoonsregistratie
De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht.

2. Kenbaar maken cameratoezicht
Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes en/of stickers bij de toegangsdeuren en op andere centrale plaatsen in en rondom het gebouw. De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

3. Bewaartermijn beeldinformatie
De beeldinformatie wordt standaard maximaal twee weken bewaard. In geval van een incident wordt hierna de informatie alsnog gewist. Camerabeelden die worden gebruikt in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie of als er schade verhaald moet worden, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De termijn van twee weken is dan niet van toepassing.

4. Toegang tot camerasysteem
Onbevoegden hebben geen toegang tot het camerasysteem.

5. Beveiliging
Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door gebruik te maken van logincodes en wachtwoorden.

6. Integriteit
De onder 5.1 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.

Artikel 7 Uitgifte van beeldinformatie

1. Verstrekking beeldinformatie
Beeldinformatie wordt verstrekt op vordering van de politie of de officier van justitie.

2. Beeldinformatiedrager
De beeldinformatie wordt als bestand(en) op een informatiedrager of andere digitale wijze verstrekt.

3. Merken & registratie van beeldinformatie
De informatiedrager waarop beeldinformatie wordt opgeslagen wordt gemerkt en geregistreerd door de technisch beheerder.

4. Tekenen voor ontvangst
De politiefunctionaris dan wel de officier van justitie overlegt een invorderingsdocument en tekent voor ontvangst en voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie.

Artikel 8 Inzagerecht beeldinformatie van derden

1. Restricties
Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van derden.

2. Recht van inzage
Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldinformatie waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Beeldinformatie kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van SV De Foresters, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van de beeldinformatie is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op de beeldinformatie voorkomen ter bescherming van hun privacy.

3. Verzoek van inzage van een advocaat
Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van een verdachte cliënt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie.

4. Vaststelling identiteit
De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de operationeel beheerder waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.

5. Beslissing tot inzage
De operationeel beheerder beslist na weging van de belangen binnen vijf werkdagen op de aanvraag. 6. Inzage verklaring Personen die inzage in beeldinformatie krijgen, tekenen een inzageverklaring. Artikel 9 Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens vv IJsselmeervogels heeft op basis van het vrijstellingsbesluit (Vrijstelling 36 – Artikel 38 Vrijstellingsbesluit) geen melding gemaakt bij het CBP van bovenstaande verwerking van persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen

Artikel 10 Informatieverstrekking

Dit protocol is schriftelijk op te vragen via de secretaris van het bestuur en/of digitaal in te zien via de website van SV De Foresters.

Artikel 11 Klachten

1. Procedure
Klachten over de toepassing van het camerasysteem, over het gedrag van de bij het cameratoezicht betrokken functionarissen, met uitzondering van politie- en justitiefunctionarissen of klachten over het weigeren van inzage van beeldinformatie, worden schriftelijk binnen zes weken ingediend bij de secretaris van het bestuur van SV De Foresters wanneer het gaat over het privacy-aspect of over bejegeningsklachten.

2. Regeling
Behandeling van een klacht gebeurt door het bestuur als onderdeel van de maandelijkse bestuursvergadering. Indien de zwaarte van de klacht dit noodzakelijk maakt kan het bestuur een tijdelijke maatregel nemen die van kracht is tot aan de eerstvolgende bestuursvergadering.