Datum: 19 juni 2019

Aanwezig bestuursleden: Bas Michielsen (voor­zitter), Arnt Blei (vice­­­voor­­­zit­­ter, Eve­ne­­­­men­­­ten/PR/Spon­­­so­­ring), Joep Hooijschuur (Beheer), Martina van der Zwet (Kantine), Harm Jan Stegink (Penning­­­meester)

Voor de functie van secretaris bestaat een vacature.

Aanwezig leden: 18, conform aangehechte presentielijst

Afwezig (met kennisgeving): Cor Zwart

Notulen Algemene ledenvergadering van s.v. de Foresters

1. Opening door de voorzitter
De vergadering wordt geopend door Bas Michielsen. De presentielijst gaat rond voor de leden ter ondertekening.

2. Behandeling/goedkeuring notulen vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen. De notulen worden goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Ambitie 2 georganiseerde trainingen vanuit de vereniging voor jeugdteam
Jeroen Haanstra legt namens voetbalzaken uit:
a. Tendens leden afname
b. Iedereen heeft recht op twee trainingen
c. Trainers selectie vinden is gezien beloning minder lastig dan “overige trainers”
d. Voetbalzaken denkt dat in deze regio een tweetal trainingen aanbieden onderscheidend kan zijn;
e. Voorwaarde voor trainers is dat deze gediplomeerd zijn.

Gedacht wordt aan trainers die in opleiding zijn -stagiaires dus-, net als huidig jaar met stagiaires gedaan is. Vraag van Mark Lindeman is of het wellicht zinvol is om ambitie te toetsen bij leden, omdat zijn ervaring is dat leden het ook fijn vinden om één goede en één “fun” training te hebben (van ouder). Er ontstaat een gesprek over de situatie vanuit de meidenvoetbal tak. Het schijnt dat bij HSV het gerucht gaat dat Foresters niet welwillend is om samen te werken op het gebied van meidenvoetbal. Dit is verbazingwekkend omdat wij van mening zijn dat wij juist getracht hebben om met HSV tot een verregaande samenwerking te komen op het gebied van meidenvoetbal. Dit statement willen wij graag maken. De vergadering wordt gevraagd om een stemming, maar onduidelijk is waarover gestemd moet worden. Een helder plan ontbreekt, er is nog ruis in wat een gekwalificeerde trainer is en de financiering lijkt vlak voor de vergadering anders te zijn dan geschetst.

Harm Jan stelt voor om deze vergadering nog geen besluit te nemen om de kosten te verhogen, maar dit pas te doen als blijkt dat wij de ambitie kunnen waarmaken. Er ontstaat een discussie over dit aspect. Het plan wordt teruggebracht tot het neerzetten van een denkrichting, een stip op de horizon. Aan de vergadering wordt gevraagd om akkoord te gaan met het plan: “Doel is een plan maken om aan alle teams twee keer in de week training aan te bieden door gediplomeerde trainers; voorafgaand aan dit plan moet een ledenraadpleging plaatsvinden en de uitkomst van deze raadpleging moet worden meegenomen als richtinggevend in het plan.”

Vooruitlopend op dit plan, gebaseerd op een in de vergadering uitgesproken verwachting van een akkoord van de leden, mag aan de opzet van het huidige plan al richting worden gegeven, waarbij het huidige budget VZ met niet meer dan 5K mag worden overschreden. Het op te stellen plan komt volgende vergadering ter besluitvorming. Nu geen besluitvorming, wij wachten op het plan, met inbegrip van het feit dat VZ al wel al nieuwe en/of bestaande trainers met dit oogpunt zullen worden aangenomen, contracten zullen worden uitgebreid.

Veldbezetting zaterdag
Na de discussie over de ambitie wordt de vraag gesteld of de veldbezetting op de zaterdag niet in het geding komt nu we met alle teams op zaterdag spelen. Voetbalzaken geeft aan dat er samen met de Wedstrijdsecretaris (Cor Zwart) naar is gekeken. Dat in eerste aanblik het ruim moet kunnen. Er zullen zeker moment zijn dat er knelpunten zijn. Indien die zich voordoen zullen we op dat moment moeten kijken naar alternatieven. Met name in de wintermaanden zal het krapper worden. In het uiterste geval zullen we misschien aan HSV moeten vragen of er daar een of twee wedstrijden gespeeld kunnen worden.

5. Contributieverhoging (zie voorstel)
Mark Lindeman vraagt zich mbt de contributie af hoe bedrag dames 1 tot stand gekomen is. Gezien het feit dat van het damesteam veel leden nog jeugdspeelsters zijn, worden deze nu wel aangeslagen als senior. Dat lijkt scheef. Het bestuur stelt voor dit opnieuw te bezien voor deze specifieke situatie. De voorgestelde contributieverhoging wordt in stemming gebracht en akkoord bevonden. Mark Lindeman stelt voor om een niet spelend lidmaatschap in te voeren, zodat ouders die als leider/scheidsrechter fungeren, in de wedstrijdzaken app zichzelf kunnen selecteren.

6. Uitbesteden contributieadministratie
Voorstel club collect te introduceren bij de vereniging. De vergadering stemt voor.

7. Samenstelling bestuur
Bas Michielsen geeft aan dat het bestuur momenteel uit drie leden bestaat. Dat nu naast de functie van secretaris ook de functie van penningmeester niet meer vervuld is. Mocht deze situatie niet tot een opgelost worden het zittende bestuur overweegt om in November te stoppen. Na discussie over het geagendeerde vertrek van Bas, het aftreden van Harm-Jan en Arnt, komt de vergadering op voorspraak van Mark Lindeman tot de conclusie dat er een commissie moet komen, die als Bootstrap De Foresters 2.0 neer gaat zetten. Foresters 2.0 moet in deze context worden gezien als blauwdruk voor de toekomstige inrichting/samenstelling van de vereniging. Mark Lindeman, Tom Leguijt, Ans Haagsma, Jarno Sassu, Remco Teerhuis, Marc Brunekreef, Sjoerd Stoker en Dennis Oostindie bieden zich aan om deze commissie te bemensen, waarvoor dank!

8. Aftreden bestuursleden
De penningmeester Harm Jan Stegink en het Hoofd Commissie Sponsoring, PR en evenementen (Arnt Blei) zijn afgetreden. Bas Michielsen heeft aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen 2019/2010 als voorzitter zal aftreden.

9. Vrijwilligersvergoeding (ingelast punt)
Besloten is dat incasso vooraf van vrijwilligers vergoeding niet plaatsvindt. In plaats daarvan wordt afkoop direct aan het einde van het seizoen in rekening gebracht.

10. Rondvraag
Tijdens de rondvraag zijn de volgende punten aan bod gekomen:
Mark Lindeman merkt op dat hij graag in het vervolg de notulen direct na de ALV wil ontvangen en dat hij de uitnodiging en de agenda voor de ALV ook ruim van tevoren wil hebben.

Ans Haagsma vraagt of er een plek is waar ideeën kunnen worden aangedragen. Alle bestuursleden en commissies zijn per mail en/of telefoon bereikbaar.

Anoniem stelt voor om als gevolg van het zeer geslaagde eindfeest bij aanvang van het seizoen een dergelijk feest te herhalen als seizoens kick off. Dit wordt van harte toegejuicht. Er wordt gevraagd naar de ontwikkelingen rondom de omni gedachte waar de vorige vergadering over is gesproken. Bas Michielsen geeft aan dat hierover overleg is geweest met de voorzitters van de vier grootste verenigingen op het Vennewater. Ook is hierover gesproken met de sportraad. Er zijn nog niet echt ontwikkelingen. Wel wordt steeds meer duidelijk dat eenieder op dit vlak wil meedenken.

Er wordt gevraagd hoe het met scheidsrechters bij wedstrijden geregeld is. Uitgelegd wordt dat bij A-categorie leden de KNVB-scheidsrechters aanwijst en bij B-wedstrijden de vereniging de beschikbare scheidsrechters toewijst. Scheidsrechter worden is bij de vereniging een vrijwilligers taak, meldt je bij interesse hiervoor bij Peter Berkvens.

11. Sluiting door voorzitter

De voorzitter bedankt de scheidende bestuursleden Harm Jan Stegink (penningmeester) en Arnt Blei als hoofd sponsoring en evenementen. Beiden zijn langdurig heel actief geweest en hebben hun stempel binnen de club gezet. Beiden zijn wij veel dank verschuldigd!

Om 23:00 sluit de voorzitter de vergadering.

Deze conceptnotulen zijn nog niet geaccordeerd door de vergadering, dit gebeurt in principe tijdens de volgende ALV.